szabó m. attila
erdélyi és moldvai helységnévtár

       helységnévtárak   » erdélyi és moldvai helységnévszótár
 
    román a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v z
 
  magyar a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
 
  német a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z
 
  megye a b c g h i m n s t v
  keresés megye  
  keresés ékezet nélkül megye  
       
 
| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzõm

trafic ranking

 
     
 
Untitled Document Szász – román visszakereső – Index săsesc-românesc – Ortsnamenverzeichnis sächsisch-rumänisch

Adamesch – Adămuş
Agnitlen – Agnita
Aidesch – Ideciu de Jos
Aisch --> Eisch
Ajerschteln – Agrişteu
Almâjen – Hălmeag
Almaschken – Alma
Almesch – Mereşti
Almesch – Şoimuş (Bistriţa-Năsăud)
Alt-Flagen --> Flagen
Âltsen – Alzen
Alzen – Alţina
Ängenduel – Mighindoala
Ängeresch Rî --> Anjäräsch Rî
Angersch --> Ängersch
Ängersch – Şieu-Măgheruş
Ängersch Zepleng – Goreni
Ängersch-Birk – Beica de Jos
Angetn --> Änjet
Anjäräsch Rî – Reghinul Unguresc
Anjder der Burch – Gogan-Varolea
Änjet – Aiud
Apesterf --> Apestref
Apestref --> Appesterf
Apestref – Ţapu
Appesterf – Apoş
Arbäjn --> Arbejän
Arbejän – Agârbiciu (Sibiu)
Argung – Ernea
Ärgunk --> Argung
Ärkeden – Archita
Ârkeden --> Ärkeden
Arkedn --> Ärkeden
Arkedn --> Ergetten
Arn – Ernei
Arndref – Araci
Atschdref – Iernuţeni
Attelsdref – Domneşti (Bistriţa-Năsăud)
Ausendref – Ozun
Awersch-Bleschderf – Orlat
Bästerts --> Nîsner-Bistritz
Bôzeštref --> Bogeschterf
Bachelz – Boholţ
Bachnen – Bahnea
Baejndref --> Bajenderf
Baidref – Crainimăt
Bainden – Biia
Bajenderf – Beneşti
Bäll – Buia
Balscherog --> Belgerei
Bān – Boiu
Bangert – Bungard (Sibiu)
Bartlemis – Bartolomeu
Bassen – Bazna
Bâssn --> Bassen
Bästärz – Dorolea
Batsā – Vama Buzăului
Baussn --> Bassen
Baxelts --> Bachelz
Baze – Baţa
Bedloinen – Beclean (Braşov)
Bekoktn – Bărcut
Belgerei – Scheii Braşovului
Bell --> Bäll
Belleschterf – Idiciu
Bengert --> Bangert
Bengert – Bungard (Bistriţa-Năsăud)
Beodesdref – Buduş
Berjes – Bârghiş
Berjesch --> Berjes
Bêsembich --> Bessembrich
Bessembrich – Olteţ
Bethlehem --> Bedloinen
Betschenuden – Secăşel
Bidda – Bidiu
Bierthalm --> Birthälm
Bierthalmen --> Birthälm
Birebum – Ghirbom
Birk – Petelea
Birkena --> Feldraf
Birldref – Bârla
Birndorf – Beriu
Birthälm – Biertan
Biutš --> Botsch
Bîsterts --> Nîsner-Bistritz
Blademuert – Bălăuşeri
Bladenmuert --> Blademuert
Bläsch Budak --> Blesch-Budak
Blatrit – Berghin
Bleimenderf – Belin
Blesch Päntek – Pintic
Blesch-Birk – Beica de Sus
Blesch-Boaidref – Mintiu
Blesch-Budak – Budacu de Sus
Bleschndref – Lunca Târnavei
Bleschpien – Pianu de Sus
Blesch-Sāck – Jacu
Blesch-Stenen – Ştenea
Blesch-Tâkes – Ticuşu Nou
Blomena – Blumena
Bluesenderf – Blăjel
Bluesendref – Blaj
Bodndref --> Bondref
Bodsa – Întorsura Buzăului
Bogatbauch – Bogata Olteană
Bogeschterf – Băgaciu
Bondref – Buneşti (Braşov);
Bonnesdref – Boian (Sibiu)
Börd’eš --> Berjes
Botsch – Batoş
Braler – Bruiu
Brännderf --> Bronjderf
Bräzendref – Tăuni
Breta – Bretea
Bretzdref – Breaza (Mureş)
Britsderf – Şibot
Britsderf – Vinerea
Bronjderf – Bod
Bros – Orăştie
Buddek --> Budek
Budek – Budacu de Jos
Budille – Budila
Bűlkeš – Bălcaciu
Bun --> Bān
Burbrich – Vurpăr (Alba)
Burgo Prunt – Prundu Bârgăului
Burgou – Josenii Bârgăului
Burichhaln – Orheiu Bistriţei
Burpriχ --> Burbrich
Burprich – Vurpăr (Sibiu)
Bus --> Buss
Buss – Boz
Buss – Buzd
Dôlmen --> Duelmen
Dändref --> Doendref
Danešmuert --> Donnerschmuert
de Štat --> Hermestatt
Deesch – Dej
Deiwelsderf – Vânători (Mureş)
Deiwelsterf --> Deiwelsderf
Denjel – Daia (Mureş)
Detschbeck – Valea Sasului (Alba)
Detschkrets – Criţ
Detschnduel --> Detschbeck
Detschpien – Pianu de Jos
Didref – Dridif
Dinesdref – Şieu-Odorhei
Dirbâχ --> Dirbach
Dirbach – Dipşa
Dirstet – Doştat
Dobrenk – Dobârca
Doendref – Daia (Mureş)
Döl – Dăişoara
Dol --> Döl
Donnerschmuert – Mănărade
Dras – Drăuşeni
Drâts --> Dras
Drauz --> Dras
Duelmen – Daia (Sibiu)
Dumbravitza – Dumbrăviţa (Hunedoara)
Dunesdref – Daneş
Durles – Dârlos
Durnen – Teiuş
Dyrr Bach – Sohodol (Braşov)
Eberscht-Aidesch – Ideciu de Sus
Eberscht-Kreiz – Cristur-Şieu
Eibesterf – Ighişu Nou
Eibesterf – Ighişu Vechi
Eisch – Fântânele (Bistriţa-Năsăud)
Ellimbich – Ilimbav
Engeten --> Klinonyeten
Er – Urişor
Er – Uriu
Ergetten – Archiud
Everstpold --> Griszpult
Ewerst-Bluesendref – Blăjenii de Sus
Ewerst-Sches – Sebiş (Bistriţa-Năsăud)
Faisket – Sălcuţa
Faiss – Feisa
Fäjendref – Micăsasa
Falk – Feleac
Fälmern – Felmer
Fälzenderf – Floreşti (Sibiu)
Faulbech – Holbav
Felderf --> Feldref
Feldra --> Feldraf
Feldraf – Feldru
Feldref – Filitelnic
Firstenbrich – Hăghig
Fisstn --> Faiss
Flagen – Feleag
Fraek --> Frek
Fraissenderf --> Freissenderf
Franderf – Axente Sever
Frandref --> Franderf
Frândref --> Franderf
Freissenderf – Lunca (Bistriţa-Năsăud)
Frek – Avrig
Fugreš --> Fugresch
Fugresch – Făgăraş
Funtzendorf --> Betschenuden
Furkešdref – Fucuşdorf
Gärještref --> Gergestref
Gôt --> Got
Gälänts – Ghelinţa
Galendref – Găleşti
Galendref – Găneşti
Galt – Ungra
Gâot --> Got
Gassend – Ucea de Jos
Gassend – Ucea de Sus
Gassne – Vălenii de Mureş
Gäszhiwel – Gusu
Geest --> Giszt
Gehannes – Voivodeni
Gehonesz – Sântioana
Gela – Gilău
Gelt --> Galt
Gereza --> Giresa
Gergen – Gurghiu
Gergen – Sfântu Gheorghe (Covasna)
Gergestref – Ungurei
Gergn – Sângeorz-Băi
Gergnâ --> Gergn
Gielekonten – Fântânele (Mureş)
Gierjesdref – Căpâlna de Jos
Girelsâ --> Giresa
Girelt – Ghirolt (Cluj)
Giresa – Bradu
Girezâ --> Giresa
Girezâ --> Grisaa
Girgn --> Gergen
Girtle – Gherdeal
Gisdref – Băiţa (Mureş)
Giszt – Apaţa
Giukestref --> Jakosdref
Gladn --> Glan
Glán --> Glan
Glan – Gledin
Glatt – Glod (Sălaj)
Glaz – Galaţi (Braşov)
Gogeschderf – Giacăş
Gogeschderf – Gogan
Golda – Coldău
Goldbich – Nou Român
Gordn – Ardan
Gorn --> Gordn
Got – Livezile (Bistriţa-Năsăud)
Grät – Grid
Greweln – Cartierul Greweln
Grišeern --> Griszschiern
Grisaa – Cristian (Sibiu)
Grisgesesz – Ghijasa de Jos
Gris-Schink – Cincu
Grisz-Alesch – Seleuş (Mureş)
Grisz-Kopesch – Copşa Mare
Grisz-Lasseln – Laslea
Griszpult – Apoldu de Sus
Griszschiern – Şura Mare
Griuszkänd – Chendu
Griuszpriustref – Târnava (Sibiu)
Griuszschogn – Şieu (Bistriţa-Năsăud)
Griza --> Grisaa
Grîsâleš --> Grisz-Alesch
Grîseїrn --> Griszschiern
Grîskôpeš --> Grisz-Kopesch
Grîssâ --> Grisaa
Gruis-Flaps – Filpişu Mare
Grusâ --> Grisaa
Grusaa --> Grisaa
Grusilwa – Ilva Mare
Grussendref – Nuşeni
Gruß-Känd --> Griuszkänd
Grussndref --> Gruszndref
Gruszndref – Mărişelu
Gultbach – Roşia Montană
Hôšôzn --> Hoisoyen
Hěndref --> Betschenuden
Hěndref --> Heendref
Haljtsdref --> Hältsdref
Hältsdref – Hălchiu
Halvelâjn --> Halwelajen
Halwelajen – Hoghilag
Hameršterf – Guşteriţa
Hamleš --> Hamlesch
Hamlesch – Amnaş
Händerf – Brădeni
Hanedein --> Hanedejn
Hanedejn – Hunedoara
Haneden --> Henedejn
Hangderbäχeln --> Hanjdertbächeln
Hanjdertbächeln – Movile
Harmeštat --> Hermestatt
Hārpen – Herepea
Harwesterf – Cornăţel (Sibiu)
Hätselderf – Aţel
Hâtseldref --> Hätselderf
Heendref – Viişoara (Bistriţa-Năsăud)
Helik Krez – Vlăhiţa-Nouă
Helt --> Hielt
Hendraf --> Heendref
Hendref --> Händerf
Hennengsterf – Henig
Herenglab – Hărănglab
Heresdref – Galaţii Bistriţei
Hermeštat --> Hermestatt
Hermestatt – Sibiu
Hielt – Cisnădie
Hienendref – Poieniţa (Sibiu)
Hieresdref --> Heresdref
Hilt --> Hielt
Hiufält – Fofeldea
Hîfield --> Hiufält
Hoinden – Huedin
Hoisoyen – Haşag
Honebich – Glâmboaca
Huinderf – Viişoara (Mureş)
Huindorf --> Huinderf
Hultsmänjen – Hosman
Hűltsmanjen --> Hultsmänjen
Hultsmońen --> Hultsmänjen
Hunebiχ --> Hunebich
Hunebich – Hamba
Huntschprich – Hărman
Intsch – Enciu
Intsch – Sâncel (Alba)
Irmesch – Ormeniş (Braşov)
Issenderf – Boiţa (Sibiu)
Jôkestref --> Jakosdref
Jôt – Got
Jakosdref – Iacobeni
Jina – Jina
Joannesbrig --> Joannisbrig
Joannisbrig – Nucet
Jokeschderf – Sâniacob
Joot --> Got
Käbeš --> Käbesch
Käbesch – Coveş
Kaest --> Keist
Kâkelbrich – Cetatea de Baltă
Kallesdref – Arcalia
Kalmentelkn – Călimăneşti
Kaltbrann – Vidacut
Kaltbrannen – Calbor
Kāpelln – Căpâlna de Sus
Kärzign – Gorneşti
Kastnhűlts – Caşolţ
Katschelôtn – Cuciulata
Katsndref --> Kazenderf
Kazenderf – Caţa
Keist – Saschiz
Keldref – Caila
Kellen – Colun
Kellenk – Câlnic
Kelndref --> Keldref
Kenegsbarich – Crihalma
Kenengderf – Paloş
Keppelsbach – Cărpiniş (Alba)
Kier – Cârţa (Sibiu)
Kiertš – Curciu
Kierts --> Kier
Kieszeln – Chesler
Kikesch – Chiochiş
Kinteln – Chintelnic
Kirjeles – Chiraleş
Kirperich – Chirpăr
Kirpriχ --> Kirperich
Kîwern – Cobor
Klasterf – Rusu
Klausenburich – Cluj-Napoca
Klauzembriχ --> Klausenburich
Klegesesz – Ghijasa de Sus
Klišelkn --> Klišielken
Klifleps – Filpişu Mic
Kli-Helzkn – Idrifaia
Kliilve --> Kliilwa
Kliilwa – Ilva Mică
Klikänd – Chendu Mic
Kli-Känd --> Klikänd
Kli-Kopesch --> Klîkôpeš
Klinalesch – Seleuş (Mureş)
Klinonyeten – Sângătin
Klipriusterf – Târnăvioara
Klipult – Apoldu de Jos
Klirebre – Rebrişoara
Kli-Schink – Cincşor
Kli-Schogn – Şieuţ
Klišeern --> Klišeirn
Klišeirn – Şura Mică
Klišielken – Şeica Mică
Klišink --> Kli-Schink
Kli-Talmesch – Tălmăcel
Kliusderf --> Klosderf
Klî Derfki – Mititei
Klîkôpeš – Copşa Mică
Klîlasseln – Laslău Mic
Klînâleš --> Klinalesch
Klîrumes --> Rumes
Klîsderf --> Klosderf
Klîstref --> Klosderf
Klosderf – Cloaşterf
Klosdref – Sânmiclăuş
Klousenbrich --> Klausenburich
Kluisderf --> Klosderf
Kluisderf --> Klosdref (Alba)
Klusemiertn – Coroisânmartin
Klusterburich – Cluj-Mănăştur
Koktn – Cut
Komelodn – Comlod
Kopeš --> Grisz-Kopesch
Kopeš --> Klîkôpeš
Koultbrannen – Fântâna
Kraeš – Criş
Krauden – Coroi (Mureş)
Krets --> Detschkrets
Kretsbrich --> Kretzbrich
Kretzbrich – Teliu
Krippesseifn – Fântânele (Sibiu)
Kriszbich – Crizbav
Krînen --> Kruhnen
Krodendref – Broşteni (Sibiu)
Kruhnen – Braşov
Krűnen --> Kruhnen
Kuevern --> Kîwern
Kuivern --> Kîwern
Kuschma – Cuşma
Lachenz – Lechinţa (Bistriţa-Năsăud)
Laeschkirik --> Löschkirk
Lamprich – Zoreni
Lankenderf – Lancrăm
Lasln --> Grisz-Lasseln
Le’it – Lueta
Ler --> Lir
Lêr --> Lir
Leresderf – Şieu-Sfântu
Leškirich --> Löschkirk
Lieflengk --> Lihwleng
Lihwleng – Lovnic
Lir – Luieriu
Loadmeš – Loamneş
Logdes – Ludoş
Longendöl --> Döl
Longenduel – Valea Lungă (Alba)
Löschkirk – Nocrich
Lupsche – Lupşa (Braşov)
Mâkndraf – Mocod
Mětesberχ --> Mirtesbärch
Mättešdref --> Mätteršdraf
Mätteršdraf – Dumitra
Mächelsbärch – Cisnădioara
Mächelsdref – Boarta
Mächelsdref – Sânmihaiu de Câmpie
Mächelsdref – Veseuş
Mädwäsch – Medveş
Maešn --> Meschn
Maeakndref --> Makenderf
Maerjln – Märjeln
Magure – Măgura (Braşov)
Maindre – Mândra (Braşov)
Makenderf – Grânari
Makndrof --> Mâkndraf
Malemkref – Mălâncrav
Malemkrox --> Malemkref
Malldorf – Domald
Manjersch – Măgheruş
Marembriχ --> Marienbrichm
Marembrich – Hetiur
Marienbrichm – Feldioara (Braşov)
Märjeln – Merghindeal
Marktšielken – Şeica Mare
Mârpet – Marpod
Martšelkn --> Marktšielken
Märtesdorf – Motiş
Marz – Moruţ (Bistriţa-Năsăud)
Matesdraf --> Matesdref
Matesdref – Matei
Mätteldref – Chiuza
Maurz --> Marz
Mausdref – Săcalu de Pădure
Mebriχ --> Mebrich
Mebrich – Beia
Męburχ --> Mebrich
Medeš --> Medwesch
Medveš --> Medwesch
Medwesch – Mediaş
Meldenbrich – Alămor
Melnbach – Sebeş (Alba)
Merembriχ --> Marienbrichm
Merjelen – Sântămărie
Mertesdorf --> Märtesdorf
Meschenderf – Meşendorf
Meschn – Moşna
Mešndref --> Meschenderf
Metesdref --> Miertesderf
Mieretesdref --> Miertesderf
Miertesbarχ --> Mirtesbärch
Miertesderf – Metiş
Miertesderf – Sânmartin (Mureş)
Mierteskirch – Târnăveni
Miklodn – Iclod (Alba)
Mindendref – Monor
Minoarken – Monariu
Minuarkn --> Minoarken
Minzdref --> Minziref
Minziref – Herina
Mirtesbärch – Şomartin
Mogerâ --> Muegeroi
Moiχen – Moichen
Moichen – Mohu
Mon’enduel --> Ängenduel
Mortesdorf --> Märtesdorf
Muegeroi – Pelişor (Sibiu)
Muerdesch – Moardăş
Nadesch – Nadeş
Naendref – Nou Săsesc
Naendref – Satu Nou (Mureş)
Naepmdref --> Neppenderf
Nâeršt – Măieruş
Nâeršt --> Noscht
Naerscht – Noiştat
Nâessndorf --> Nassndref
Nai Mark – Târgu Mureş
Nai Muark --> Nai Mark
Naindref – Satu Nou (Bistriţa-Năsăud)
Nâpndref --> Neppenderf
Nassbiχ --> Nâeršt
Nassbich --> Nâeršt
Nâssendorf --> Nassndref
Nassendraf --> Nassndref
Nassndref – Năsăud
Naz – Neţeni
Nedderšt-Bluesendref – Blăjenii de Jos
Nedderšt-Sches – Ruştior
Neindref --> Naindref
Neppenderf – Turnişor
Net’ezn --> Netschessen
Netschessen – Netuş
Nidder-Aidesch --> Aidesch
Nimeš --> Nimesch
Nimesch – Nemşa
Nindref – Nimigea de Jos
Nindref – Nimigea de Sus
Niresch – Nireş
Nîsner-Bistritz – Bistriţa
Nîzn --> Nîsner-Bistritz
Njetesen --> Netschessen
Noenderf – Nou
Noscht – Cristian (Braşov)
Nosndref --> Nassndref
Nuedesch – Nadăşa
Odjerhalen – Odorheiu Secuiesc
Odjerhällen --> Odjerhalen
Offera – Baia de Arieş
Ognenitel --> Agnitlen
Okne – Ocna Dejului
Okne – Ocniţa
Panedn – Pănade
Päntek – Pinticu
Päntek – Slătiniţa
Pâteršdraf --> Peterschdref
Peschenderf – Stejărenii
Peterschdref – Petriş (Bistriţa-Năsăud)
Petsch – Petecu
Pin --> Detschpien
Pitešdref --> Piterschterf
Pitersbarχ --> Pittersbarch
Piterschterf – Petiş
Piterschterf – Petreşti (Alba)
Pitterštref --> Piterschterf
Pittersbarch – Sânpetru (Braşov)
Pitterschdref – Petrilaca
Pitterschdref – Petrilaca de Mureş
Pittersdref – Sânpetru de Câmpie
Pîn --> Detschpien
Pormbich – Porumbacu de Jos
Pormbich – Porumbacu de Sus
Pränsdref – Suseni (Mureş)
Predal – Predeluţ
Preta --> Pretai
Pretâ --> Pretai
Pretai – Brateiu
Pristref --> Priusterf
Priusterf – Stejărişu
Prudn – Prod
Puespesch – Posmuş
Pult – Apold
Pult --> Griszpult
Puschendref – Păucea
Puschendref – Păucişoara
Raddeln – Roadeş
Radln --> Raddeln
Radnuden – Iernut
Raenduel – Roandola
Raependerf – Râpa de Jos
Raipendref – Vătava
Rakevets – Racoviţa (Sibiu)
Râkntâk – Reteag
Randuel --> Raenduel
Ranotn --> Atschdref
Räppes – Rupea
Rarlen --> Raddeln
Räthsel – Răchiţele
Rätsch – Reciu
Rę --> Ree
Reχestref --> Rechesdref
Recha – Răhău
Rechen – Ricin
Rechesdref – Richiş
Reckeschterf – Rucăr
Ree – Reghin
Reesdirfkn --> Reissdirfchen
Reesn --> Reissen
Reisdierfkn --> Reissdirfchen
Reisdref – Cund
Reisen – Deleni (Mureş)
Reismuert – Miercurea Sibiului
Reissdirfchen – Ruscior
Reissen – Ruşi
Reissen – Sărăţel
Reissn – Rusu Bârgăului
Reissn – Ruşii Munţi
Reteštref --> Reteschderf
Reteschderf – Retiş
Ridebarχ --> Ritbärch
Ridenturm – Turnu Roşu
Rirbich – Rodbav
Riseln – Ruja
Risenau – Râşnov
Ritbärch – Roşia (Sibiu)
Ritkirch – Roşia de Secaş
Riukesch – Racoşul de Sus
Rizln --> Riseln
Rî --> Ree
Rîn --> Ree
Rîrbiχ --> Rirbich
Rîtberχ --> Ritbärch
Rîzeln --> Riseln
Rîznâ --> Risenau
Roßa --> Rosâ
Rodne – Rodna
Rosâ – Rebra
Rosch --> Ruesch
Rűdebiχ --> Rudjebich
Rudjebich – Rotbav
Rudne --> Rodne
Rueš --> Ruesch
Ruekesch – Racoş (Braşov)
Ruerldref – Ragla
Ruesch – Răvăşel
Rumes – Romos
Rumes – Romoşel
Rusnâ --> Risenau
Rûtkirich – Strugureni
Rűznâ --> Risenau
Sänt-Gergn --> Gergn
Säntgerjn – Sângeorzu Nou
Sänt-Jorich --> Gergn
Sachsschelken --> Klišielken
Sailijescht – Seliştat
Sälk – Jeica
Salz – Sărata (Bistriţa-Năsăud)
Salzbrich – Ocna Sibiului
Sänderf – Jelna
Särnescht – Zărneşti
Schônz – Şanţ
Schabenitze – Jabeniţa
Schäis – Sebeşu de Jos
Schäis – Sebeşu de Sus
Schalk --> Sälk
Schällembrich – Şelimbăr
Schallenbrich – Dumbrăvioara
Schālmen – Şoimuş (Mureş)
Schâs – Şaeş
Schäsbrich – Sighişoara
Schergit – Cergău Mic
Schiärlänk – Măgurele
Schienen – Şona (Alba)
Schiewes – Săsciori (Alba)
Schinebärch – Dealu Frumos
Schinen --> Schienen
Schinen – Şona (Braşov)
Schinka – Şinca Nouă
Schirnen – Şirnea
Schlatt – Zlagna (Sibiu)
Schmersch – Şaroş pe Târnave
Schmigen – Şmig
Schnockenderf – Dumbrăviţa
Schord – Şoard
Schoresten --> Schorstn
Schorpenderf – Şapartoc
Schorstn – Soroştin
Schuaret – Şirioara
Schuarsch – Şoarş
Schuel – Şoala
Seibrig --> Soeibrig
Seimesdref – Simioneşti
Sejdn – Jidvei
Selischte – Sălişte (Sibiu)
Sessenheousen – Săsăuşi
Simkroang – Şintereag
Soeibrig – Jibert
Soelembriχ --> Schällembrich
Ste – Dacia
Stin --> Ste
Streitfert – Mercheaşa
Stroßbrich --> Änjet
Stűltsembriχ --> Stulzembrich
Stulzembrich – Slimnic
Summerburch – Jimbor (Braşov)
Šallembriχ --> Schällembrich
Šâs --> Schâs
Šelembriχ --> Schällembrich
Šesburχ --> Schäsbrich
Šinebarχ --> Schinebärch
Šînen --> Schinen
Šoltn – Cenade
Štîn --> Ste
Štret’tfert --> Streitfert
Šuel --> Schuel
Šuerš --> Schmersch
Šuerš --> Schuarsch
Tšapertš – Topârcea
Tôtš --> Totsch
Täckes --> Täkes
Täkes – Ticuşu Vechi
Talmesch – Tălmaciu
Tandersch – Sântu
Taterlôch – Tătârlaua
Tealtsch – Telciu
Techen – Tohanu Vechi
Tekenderf – Teaca
Teliska – Tilişca
Ternen – Păuca
Teutschbek --> Detschbeck
Toppesterf – Dupuş
Tordesch – Turdaş (Hunedoara)
Torteln – Prejmer
Tôrteln – Toarcla
Totsch – Tonciu (Bistriţa-Năsăud)
Traasn --> Trâstn
Träppen – Tărpiu (Bistriţa-Năsăud)
Trappen --> Träppen
Träppn --> Träppen
Trâstn – Lunca (Mureş)
Tsâdn --> Zuidn
Tsakeln --> Zakelnduel
Tsäkmantel – Ţigmandru
Tsendersch – Senereuş
Tsikkndâl --> Zakelnduel
Tsît – Veseud – Agnita
Tsôt – Sadu
Tutendref – Glogoveţ
Tytzlar – Aciliu
Uendref – Apalina
Urbijen --> Urbijen äm Angderwald
Urbijen äm Angderwald – Gârbova (Alba)
Urbijn --> Urbijen äm Angderwald
Ürmesch – Ormeniş (Mureş)
Urmonjen – Armeni
Vâldhädjn --> Waldhâdjn
Valts --> Welz
Vârměš --> Warmesch
Vedjembiχ --> Wedjebich
Veeskirχ --> Weiskirich
Veeskirχ --> Weisskirich
Veiskiriχ --> Weiskirich
Veisskiriχ --> Weisskir
Vende --> Wände
Vestn – Veştem
Viert --> Wierd
Vulkendref --> Wulkenderf
Vulkndref --> Wulkenderf
Vurmliχ --> Wormloch
Wadersdraf --> Wâinderšdref
Waidersdraf --> Wâinderšdref
Wâinderšdref – Dumitriţa
Waldhâdjn – Valchid
Wände – Ghinda
Wänts --> Wints
Wärdref – Tău (Alba)
Warmbech – Hoghiz
Warmesch – Vermeş (Bistriţa-Năsăud)
Warmesch --> Warmesch
Wassit – Vâlcele (Covasna)
Wassit – Veseud – Şeica
Wedjebich – Ghimbav
Weiskirich – Viscri
Weissenbrich – Alba Iulia
Weisskir – Albeştii Bistriţei
Weisskirich – Albeşti
Wela – Uila
Wele --> Wela
Welz – Velţ
Wengerskirch --> Wengertskirch
Wengertskirch – Vingard (Alba)
Wepeschdref – Pipea
Werare – Nepos
Wierd – Vărd
Wints – Vinţu de Jos
Witza – Viţa
Wondref --> Wualdraf
Wormloch – Valea Viilor (Sibiu)
Wosslenk – Ţeline
Wouldref – Văleni (Braşov)
Wuadraf --> Wualdraf
Wualdraf – Unirea (Bistriţa-Năsăud)
Wualndraf --> Wualdraf
Wuandref --> Wualdraf
Wulkenderf – Vulcan (Mureş)
Wulkendref – Vulcan (Braşov)
Zělijeršt --> Sailijescht
Zändraf --> Sänderf
Zändref --> Sänderf
Zaigendref – Ţigău
Zaiplenk – Dedrad
Zaipn – Sigmir
Zakedot – Săcădate
Zakelnduel – Ţichindeal
Zäkesdorf – Cunţa
Zâltsbriχ --> Salzbrich
Zapm --> Zapm
Zedriasch – Mureni
Zeibriχ --> Soeibrig
Zeliješt --> Sailijescht
Zenyen – Corneşti (Mureş)
Zessnhauzn --> Sessenheousen
Zommerburχ --> Summerburch
Zualwe – Salva
Zuidn – Codlea
Zultenderf – Mihai Viteazu (Mureş)

kapcsolódó
» útmutató
» a szerzõről
» jelmagyarázat
» visszakeresõk
további repertóriumok

» Határon túli magyar helységnévszótár
» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

 
   
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék